O archivu

SOkA Třebíč
Co je a co uchovává archiv?

Státní okresní archiv Třebíč se stal od 1. 8. 2002 součástí Moravského zemského archivu v Brně. Ve svých depotech soustřeďuje dokumenty institucí a jejich předchůdců, jejichž působnost se vztahovala a vztahuje na území okresu Třebíč a dále dokumenty institucí místního charakteru. Ve státním okresním archivu bylo k 1. 7. 2008 uloženo 1622 fondů v celkovém rozsahu 3900 bm.

Nejstarší listinou je třebíčská listina z roku 1277. Z okresních institucí jsou to zejména dokumenty bývalých okresních úřadů Třebíč a Moravské Budějovice, okresních školních výborů v Třebíči a Moravských Budějovicích, dokumenty bývalých okresních soudů z Třebíče, z Moravských Budějovic, z Jemnice, z Náměště nad Oslavou a z Hrotovic Jsou zde rovněž uloženy dokumenty bývalých živnostenských společenstev.

Z novějších materiálů jsou to dokumenty z Okresních národních výborů Třebíč a Moravské Budějovice. Jsou zde též uloženy dokumenty Okresních výborů KSČ z Třebíče a Moravských Budějovic. Z fondů místních jsou to především dokumenty měst a městeček okresu, obecních úřadů, škol, cechů, farních úřadů, místních národních výborů, komunálních podniků a zemědělských družstev.
 

Činnosti Státního okresního archivu Třebíč

  1. Vykonává působnost na celém území okresu, jeho součástí je pobočka v Moravských Budějovicích.
  2. Provádí dohled nad spisovou službou, vyřazováním a skartací dokumentů vzniklých z činnosti státních orgánů a jiných samosprávných orgánů a jejich předchůdců, jejichž činnost se vztahovala nebo vztahuje k území okresu. Dohlíží rovněž na vyřazování a skartaci dokumentů nestátních subjektů, poskytuje odborné konzultace při zpracování návrhů spisových řádů. Kontroluje dodržování zákona o archivnictví (č. 499/2004 Sb.) a dalších obecně závazných právních norem a interních předpisů platných pro oblast archivnictví.
  3. Přejímá k trvalému uložení archiválie vzniklé z činnosti státních i nestátních subjektů, u nichž dohlíží na skartaci dokumentů a jejichž archiválie jsou v archivu uloženy. Tyto archiválie zabezpečuje je před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím.
  4. Zpřístupňuje archiválie pro vědecké a jiné účely především tím, že je odborně zpracovává a vyhotovuje archivní pomůcky. Ve své badatelně umožňuje nahlížení do archiválií a archivních pomůcek v souladu s badatelským řádem.
  5. Vyhledává archiválie, ověřuje výpisy a opisy z nich a provádí správní řízení spojené s těmito úkony.
  6. Spolupracuje s ostatními archivy a s vědeckými a ostatními odbornými institucemi příbuzných oborů.
  7. Pro studijní účely vytváří specializovanou archivní knihovnu, která nabízí 11 568 svazků  ke dni 31. 12. 2015.

Ředitel

PhDr. František Gregor
tel. +420 568 845 759
e-mail: gregor@mza.cz